Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 Dự án Khu đô thị mới Văn Phú

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 Dự án Khu đô thị mới Văn Phú

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 Dự án Khu đô thị mới Văn Phú