Điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Hưng

Điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Hưng

Điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Hưng